List Biskupa Polowego WP

Biskup J. Guzek bp-Jozef-Guzdek

Warszawa, 18 czerwca 2011 roku

Szanowny Pan

Czesław Lang
Dyrektor Tour de Pologne

W A R S Z A W A

Tour de Pologne jest wielkim wydarzeniem sportowym. Najlepsze ekipy kolarskie w dniach od 31 lipca do 6 sierpnia 2011 r. będą rywalizować na trasie liczącej 7 etapów o łącznej długości ponad 1 100 km. W ten sposób dadzą wyraz temu, że sport jest miejscem spotkania i dialogu, niezależnie od barier językowych, kulturowych czy rasowych.

Już sama organizacja tak wielkiej imprezy sportowej budzi podziw i uznanie. Zanim będziemy z uwagą obserwować sportowe zmagania kolarzy na trasie wyścigu, podziwiać ich przyjaźń i solidarność, zachwycać się ich wytrwałością i hartem ducha, chcemy docenić pracę tych, którzy przygotowali tę sportową imprezę. Wyrażamy też wdzięczność wobec sponsorów i wszystkich wspierających organizację tego kolarskiego wyścigu.

Od najmłodszych lat byłem i nadal jestem zafascynowany kolarstwem. Wiele godzin stałem przy trasach, którymi przejeżdżali zawodnicy Wyścigu Pokoju i innych lokalnych wyścigów. Niejednokrotnie przerywałem swoje zajęcia, aby zdążyć na telewizyjną transmisję z zakończenia kolejnego etapu. Z zapartym tchem słuchałem radiowych relacji, które uruchamiały wyobraźnię i angażowały emocjonalnie w dramaturgię wydarzeń na trasie.

Od kiedy Tour de Pologne na nowo zagościł na polskiej ziemi, wraz ze wzrostem rangi tego wyścigu rosło też moje nim zainteresowanie. Obok legendarnych zaczęli się pojawiać nowi wspaniali kolarze. Rywalizacja stawała się i nadal staje się coraz ciekawsza.

Impreza sportowa rangi UCI World Tour jest doskonałą okazją do promocji naszego kraju. Organizatorzy oceniają, że bezpośrednie relacje z najważniejszej polskiej imprezy kolarskiej – Tour de Pologne dotrą do 240 milionów widzów Eurosportu w 59 krajach. W tym czasie możemy pokazać światu piękną polską przyrodę, niepowtarzalną architekturę naszych miast i miasteczek z ich tradycją i kulturą, w tym Warszawy i Krakowa – obecnej i dawnej stolicy. Na trasie wyścigu znalazła się też duchowa stolica Polski – Częstochowa z Jasną Górą, gdzie – jak mówił błogosławiony Jan Paweł II – „bije serce polskiego narodu”.

Papież „z dalekiego kraju” często podkreślał znaczenie sportu. Podczas spotkania ze sportowcami okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 powiedział, że sport „uwalnia młodych z sideł apatii i obojętności i wzbudza w nich wolę zdrowego współzawodnictwa”, budzi miłość do życia, uczy „ofiarności, szacunku i odpowiedzialności, pozwalając docenić wartość każdego człowieka”. Sport ma więc niezwykle pozytywny wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży. W świecie antagonizmów mogą oni obserwować sportową rywalizację, uczciwe współzawodnictwo zamiast zawziętej konfrontacji, godną podziwu współpracę i solidarność w walce o laury i zaszczyty.

W ocenie wielu, „papież z rodu Polaków” był jednym z największych i najskuteczniejszych ambasadorów Polski we współczesnym świecie. Jego kolejne pielgrzymki do Ojczyzny, które były swoistym „Tour de Pologne”, pozwalały światu najpierw zajrzeć za „żelazną kurtynę”, poznać nasz kraj – jego osiągnięcia i problemy. Równocześnie ukazywały wiarę i ponadtysiącletnią kulturę mieszkańców znad Odry i Wisły. Zaś po przemianach w 1989 r. papieskie pielgrzymki były okazją do zainteresowania światowej opinii tym, co dokonywało się w wymiarze duchowym, społecznym i ekonomicznym w naszej Ojczyźnie. W tych dniach zadanie zaprezentowania Polski podejmą po raz kolejny Organizatorzy i Uczestnicy 68. Tour de Pologne, a także pasjonaci tej dyscypliny sportu.

Sportowcom życzę, aby na trasie wyścigu, przez liczące się wyniki, nagrodzone zostały Ich wyrzeczenia, poświęcenie i żmudny trening. Satysfakcja z realizacji zamierzonych planów niech będzie nagrodą dla pana Czesława Langa – dyrektora Tour de Pologne i jego współpracowników. Wszystkim, którzy będą śledzić zmagania kolarzy niech towarzyszy poczucie więzi i radość.

 

+ Józef Guzdek

 

 

Le Tour de Pologne est un grand événement sportif. Entre 31 juillet et 6 août 2011, les meilleures équipes de cyclistes viendront rivaliser sur le trajet qui compte 7 étapes, d’une longueur totale de plus de 1 100 km. Ainsi, ils seront une manifestation que le sport est un lieu de rencontre et de dialogue, indépendamment des barrières linguistiques, culturelles ou raciales.

La seule organisation d’une si grande manifestation sportive inspire l’admiration et l’estime. Avant d’observer avec attention la lutte sportive des cyclistes sur le trajet de la course, avant d’admirer leur amitié et solidarité, avant de s’enthousiasmer de leur persévérance et vaillance, nous voulons apprécier le travail de tous ceux qui ont préparé ces épreuves sportives. Nous voulons aussi exprimer notre gratitude aux sponsors et à tous ceux qui aident à l’organisation de cette course cycliste.

Depuis mon plus jeune âge, j’étais et je suis toujours fasciné par le cyclisme. J’ai passé des heures près des trajets de passage des coureurs de Course de la Paix et autres courses locales. J’interrompais plus d’une fois mes activités pour arriver à temps à la transmission télévisée de l’achèvement d’une nouvelle étape. Souffle coupé, j’écoutais des transmissions des manifestations sportives à la radio, qui excitaient l’imagination et me liaient émotionnellement à la dramaturgie des événements du trajet.

Depuis que le Tour de Pologne est réapparu en Pologne, j’ai vu mon intérêt pour cet évènement croitre avec la hausse de sa renommée. A côté de cyclistes légendaires, de nouveaux coureurs formidables ont commencé à apparaître. La rivalité devenait et continue de devenir de plus en plus intéressante.

La manifestation sportive du rang d’UCI World Tour est une occasion parfaite pour promouvoir notre pays. Les organisateurs estiment que les transmissions directes de la plus grande manifestation cycliste polonaise – le Tour de Pologne – parviendront à 240 millions de téléspectateurs du canal Eurosport en 59 pays. Pendant ce temps, nous pouvons montrer au monde la belle nature que nous avons en Pologne, l’architecture unique de nos villes et des villages avec leur traditions et leur culture, y compris Varsovie et Cracovie – les villes capitales d’aujourd’hui et d’hier. Le trajet passe aussi par la capitale spirituelle de Pologne – Częstochowa, avec Jasna Góra, où - comme le disait Jean Paul II – « bat le cœur du peuple polonais ».

Le Pape « du pays lointain » a souvent souligné l’importance du sport. Pendant la rencontre avec des sportifs à l’occasion d’un Grand Jubilé de l’An 2000, il a dit que le sport « libère les jeunes du piège d’apathie et d’indifférence et suscite une volonté de rivalité saine », éveille l’amour de la vie, enseigne « l’esprit de sacrifice, le respect et la responsabilité, en permettant d’apprécier la valeur de chaque homme ». Le sport a donc une influence très positive sur l’éducation des enfants et des adolescents. Dans le monde des antagonismes, ils peuvent observer une rivalité sportive et honnête au lieu d’une confrontation obstinée, une coopération digne d’admiration et une solidarité pendant la lutte pour des lauriers et honneurs.

Certains estiment que « le Pape du peuple des Polonais » était un de plus grand ambassadeurs de la Pologne dans le monde contemporain. Ses pèlerinages successifs à la Patrie, qui formaient un « Tour de Pologne » particulier, permettaient au monde, dans un premier temps, de jeter un coup d’œil derrière le « rideau de fer », puis de découvrir notre pays - ses succès et ses problèmes. En même temps, ils démontraient la foi et la culture millénaire des habitants des bords de l’Oder et la Vistule. Après les transformations du 1989, les pèlerinages du Pape étaient une occasion pour intéresser l’opinion mondiale par ce qui se passait en Pologne dans la dimension spirituelle, sociale et économique. Les Organisateurs et les Participants du 68ème Tour de Pologne et les passionnés de cette discipline de sport assumeront de nouveau cette tâche de présenter la Pologne.

Je souhaite aux sportifs que sur le trajet de la course, leurs sacrifices, leur dévouement et leur entraînement laborieux soient récompensés par de bons résultats. Je souhaite que la satisfaction d’avoir réalisé ses projets soit une récompense pour Monsieur Czesław Lang – le directeur du Tour de Pologne et ses coopérants. Je souhaite à tous ceux qui viendront observer la lutte des coureurs, qu’ils soient accompagnés par un esprit de liaison et la joie.

 

+ Józef Guzdek